نیروی دریایی عمق راهبردی خود را گسترش داده است
فرمانده نیروی دریایی ارتش:
امیر دریادار شهرام ایرانی گفت: نیروی دریایی ارتش با حضور در دریا عمق راهبردی خود را گسترش داده و با بیش از ۲۴۰ روز دریا‌نوردی فعال در آب‌های آزاد حاضر شده تا ثابت کند ایران و ایرانی انزوا پذیر نیست.
بازگشت ناوگروه ۸۶ نداجا به خانه
ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش متشکل از ناوبندر مکران و ناوشکن تمام ایرانی دنا، پس از ۸ ماه دریانوردی دور کره زمین سی ام اردیبهشت در بندرعباس پهلوگرفت.
تجهیزات کامل بیمارستانی در ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش
رئیس اداره بهداشت نیروی دریایی: بیمارستان مستقر در ناو گروه ۸۶ ، توانایی ارائه خدمات پزشکی و کار‌های تخصصی پزشکی به کشور‌های مسیر را داشت، برنامه آتی ما این است که بتوانیم یک ناو بیمارستانی کامل داشته باشیم و برای کمک به مردم محروم دنیا تیم پزشکی اعزام کنیم.